Disclaimer

Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft JERMA een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van JERMA.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van JERMA.nl.


De op deze website getoonde informatie wordt door JERMA met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro's incl. BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. JERMA  behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel  JERMA alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is JERMA niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van JERMA.nl, welke geen eigendom zijn van JERMA, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van JERMA. Hoewel JERMA uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door JERMA worden onderhouden wordt afgewezen.

JERMA sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.